Up

ITA ปีงบ 2562

242 รายงานติดตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบ62
EB12 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ2562รพสังคม
EB18 โรงพยาบาลสังคมร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรม
EB19 กลุ่มร่วมกันต่อต้านการทุจริต
EB19 รายงานการประชุมกลุ่มโรงพยาบาล
EB20 บันทึกรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
EB20 รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง
EB20 รายงานผลประโยชน์ทับซ้อน
EB21 เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลปีงบประมาณ 2562
EB21 แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน2
EB22 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB22 หลักฐานการจัดประชุมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB22 แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน2
EB22 โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการป้อง ITA
EB23 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ2562
EB23 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาล
EB23 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB231 บันทึกขออนุมัติแผนงานโครงการ
EB241 บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
EB25 ประกาศมาตรการการบริหารงานและนโยบายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 
Powered by Phoca Download