Up

ITA ปี 2562

242รายงานติดตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบ62
EB18โรงพยาบาลสังคมร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรม
EB19กลุ่มร่วมกันต่อต้านการทุจริต
EB19รายงานการประชุมกลุ่มโรงพยาบาล
EB20บันทึกรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
EB20รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง
EB20รายงานผลประโยชน์ทับซ้อน
EB21เรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลปีงบประมาณ 2562
EB21แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน2
EB22คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB22แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน2
EB22โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการป้อง ITA
EB231บันทึกขออนุมัติแผนงานโครงการ
EB23สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ2562
EB23แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาล
EB23แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB241บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
EB251มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
EB252คำสั่งข้อสั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
EB252ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน
 
 
Powered by Phoca Download