กษณะองค์กร

โรงพยาบาลสังคม เดิมเรียกว่า “สุขศาลา” เปิดดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2460 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2497 เปลี่ยนชื่อเป็น “ที่ทำการอนามัย”  และในปี พ.ศ. 2524 เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น “โรงพยาบาลสังคม” เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ( อาคารผู้ป่วยนอก ) และในปี 2540 โรงพยาบาลขนาด 30 เตียงและอยู่ระหว่างการยกระดับตนเองเป็น 60 เตียงในอีก 2 ปีข้างหน้า ปัจจุบัน มีภารกิจในการดูแลประชาชรครบทั้ง 5 มิติคือด้านการรักษาพยาบาล  การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ และงานคุ้มครองผู้บริโภค  และสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอสังคม   เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

สภาพแวดล้อมองค์กร

โรงพยาบาลสังคม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 72 หมู่ที่ 3บ้านลำภูพาน ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลแก้งไก่, ตำบลผาตั้ง, ตำบลสังคม, ตำบลบ้านม่วง, ตำบลนางิ้ว และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเครือข่าย 5 แห่ง ได้แก่ รพสต.ผาตั้ง, รพสต.สังคม, รพสต.บ้านม่วง, รพสต.นางิ้ว, รพสต.เทพประทับ 
มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

- ทิศเหนือ มีอาณาเขต ติดแม่น้ำโขง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
- ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อ อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
- ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

ลักษณะสำคัญทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ประชากร
การปกครอง: เขตการปกครอง แบ่งเป็น 5 ตำบล 36 หมู่บ้าน, มีเทศบาลตำบลสังคม,ตำบลผาตั้ง,ตำบลแก้งไก่,ตำบลบ้านม่วง,ตำบลนางิ้ว


ศาสนา: ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดและที่พักสงฆ์ จำนวน 72แห่ง วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาวอำเภอสังคม ส่วนใหญ่เป็นแบบชาวอีสาน ภาษาที่ใช้ คือ ภาษาอีสาน
มีสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งเป็นวัดประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเป็นที่เคารพบูชาของชาวอำเภอสังคม คือ “หลวงพ่อหลักหมื่น” เป็นพระพุทธรูปดังเดิม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยเดียวกับหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย


ส่วนราชการ: มีสถานีตำรวจภูธร 2 แห่ง, สถานีเรือ 1 แห่ง, หมวดตชด. 3 แห่ง, ธนาคาร 2 แห่ง ไปรษณีย์ 1 แห่ง, โรงเรียนอชีวะ 1 แห่ง, มัธยม 2 แห่ง, ขายโอกาส/ประถมศึกษา 19แห่ง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20 แห่ง


ลักษณะภูมิประเทศ: เป็นพื้นที่ที่เป็นแนวทางทอดยาวตามลำน้ำโขง ร้อยละ 80 เป็นพื้นที่ภูเขา มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 1500ฟุต จากระดับน้ำทะเล ที่เหลืออีกร้อยละ 20 เป็นพื้นราบ


ป่าไม้: ป่าไม้สำคัญคือ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวัดผาใหญ่ เนื้อที่ 291,875 ไร่


สภาพเศษฐกิจ: ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่นสวนยางพารา กล้วยน้ำหว้า
ปลูกข้าวโพด ผลไม้ที่มีชื่อเสียง กล้วยน้ำหว้า เงาะ ลำไย และผลิตภัณฑ์จากกล้วยเช่นกล้วยตาก กล้วยอบต่างๆ


ประชากร: โรงพยาบาลสังคม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 72หมู่ที่ 3บ้านลำภูพาน ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่รับผิดชอบ 36หมู่บ้าน 5 ตำบล มีหลังคาเรือน 6,382 งานด้านปฐมภูมิมีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 6 หมู่บ้าน ในเขตตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย มีหลังคาเรือนทั้งหมด 1,356หลังคาเรือน ประชากรทั้งสิ้น 24977 คน เพศชาย 12,685คน หญิง 12,292คน ( ข้อมูลจากการสำรวจประชากรกลางปี 31 กรกฏาคม 2559)ความหนาแน่นประชากรในพื้นที่ประมาณ 56.38 คนต่อตารางกิโลเมตร

person62 

บริบท

เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพ เน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค รวมทั้งการป้องกันโรคติดต่อตามแนวชายแดนไทย – ลาว ที่พบเป็นปัญหาเช่น โรคตาแดง เรื่อยาเสพติด ส่งผลต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตจากการเสพยาเสพติดและการให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยสำคัญจากประเทศลาวคือกลุ่มผู้ป่วยฝากครรภ์และกลุ่มมารดาที่ข้ามจากประเทศลาวมารับบริการคลอดและการดูแลมารดาในระยะหลังคลอด