วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสร้างเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 

พันธกิจ (Mission)
- บริการสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุมการรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ และการแพทย์ทางเลือก
- พัฒนาศักยภาพ และสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลสุขภาพของตนเองและชุมชน

 

ค่านิยมโรงพยาบาล (Core Values)

S : Service mind (จิตสำนึกการให้บริการที่ดีต่อผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงาน)
K : Knowledge management (การเปิดใจเรียนรู้)
H : Holistic / Humanized health care (เอาใจเขามาใส่ใจเราทั้งผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงาน)

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

1. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับภารกิจงาน
4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสุขภาพในชุมชน

 

เป้าประสงค์ (Goal)
1. ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัยที่ได้มาตรฐาน
2. ผู้ใช้บริการปลอดภัยและพึงพอใจ 
3. เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างมีความสุข 
4.โรงพยาบาลอยู่รอด(ด้านการเงินการคลัง) 
5. ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีความเข้มแข็ง