ทำเนียบผู้อำนวยการ

ลำดับ  ชื่อ-สกุล   ปีที่ปฏิบัติหน้าที่
 1. นายบุญเรียง  ชูชัยแสงรัตน์ เม.ย. 2524 - 9 พ.ค. 2532
 2. นายวันชัย  สัตยาวุฒิพงศ์ 1 มิ.ย. 2532 - พ.ศ. 2534 
 3. นายเจษฎา  ฉายคุณรัฐ  พ.ศ. 2534 - พ.ศ.2535
 4. นายบรรจบ  อุบลแสน พ.ศ. 2535 - พ.ศ.2540
 5. นายคมกฤษณ์  เทียมกลาง พ.ศ. 2540 - 31 พ.ค. 2541
 6. นางสาวภรณี  พรวัฒนา 1 มิ.ย. 2541 - 31 พ.ค. 2542 
 7. นายรุ่งโรจน์  กาญจนศิริโรจน์ 1 มิ.ย. 2542 - 23 พ.ค. 2544
 8. นายเอนก  หล้าเพชร 24 พ.ค. 2544 - 22 พ.ค. 2545
 9. นางสาวพัชราภรณ์  จันทร์ลุน 23 พ.ค. 2545 - 22 พ.ค. 2546
 10. นายสุธี  กล่อมจิตเจริญ 23 พ.ค. 2546 - 1 พ.ค. 2548
 11. นายบรรจบ  อุบลแสน 1 พ.ค. 2548 - ปัจจุบัน