บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ตำแหน่ง ข้าราชการ  พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง ลูกจ้าง
แพทย์   4      
ทันตแพทย์  2      
เภสัชกร  3      
พยาบาล  17    6  
นักวิชาการสาธารณสุข  1   1  
นักกายภาพบำบัด  1   1  
นักเทคนิกการแพทย์  1      
แพทย์แผนไทย  1    3  
นักจิตวิทยาคลินิก      1  
นักวิชาการทันตสาธารณสุข      1  
นักจัดการงานทั่วไป  1      
นักวิชาการพัสดุ   1    
นักวิชาการคอมพิวเตอร์   1    
จพง.ทันตสาธารณสุข      
จพง.เภสัชกรรม   2  
จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1   1  
จพง.รังสีการแพทย์     1  
จพง.เวชสถิติ 1   1  
จพง.เวชกิจฉุกเฉิน 1    1  
จพง.สาธารณสุข 1      
จพง.การเงินและบัญชี    
จพง.ธุรการ 2  1    
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2    
เวรเปล     3  
พนักงานบริการ      19 24 
ผู้พิทักษ์ความสะอาด      
พนักงานสวน      
พนักงานขับรถ  1   3  
รปภ.       3