Up

M0IT9

9_1_1_บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
9_2_รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
9_3_บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ
9_4_รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
9_6_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 
 
Powered by Phoca Download