กรรมการบริหาร/ทีมนำสูงสุด (Hospital  Lead  Team)

 นายบรรจบอุบลแสน  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  ประธานกรรมการ
 นายไพโรจน์ธีรโชติวัฒนา   นายแพทย์ชำนาญการ  รองประธานกรรมการ
 นางวรรณพร  เอกะกุล  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ
 นางสาวกันทิมา  กิตติพิทยากร  นายแพทย์ชำนาญการ  กรรมการ
 นางสาวณัฐฐินันท์  ทองปฐมวงค์  ทันตแพทย์ชำนาญการ  กรรมการ
 นายเจษฎา  นุชพ่วง  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  กรรมการ
 นายสายันต์  โชตยาธิวัฒน์  เภสัชกรชำนาญการ  กรรมการ
 นายพงษ์ศักดิ์  ชัยประเทศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  กรรมการ 
นางรัศมี  ทิพชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
นางสุภาพร  ปานิเสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
นายอนิรุทธ์  วังไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ 
นางพิทภรณ์  พลโคต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ(HA) 

 

เป้าหมาย คือ สัมฤทธิผล ประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองค์กร นำด้วยวิสัยทัศน์
มีหน้าที่
1. กำหนดทิศทางนโยบาย เป้าหมายในการพัฒนาHA และ HPH ในโรงพยาบาล/จัดทำ Hospital Profile 2011
2. ตัดสินใจและ ช่วยแก้ไขปัญหาในการพัฒนาองค์กรและสนับสนุนทรัพยากรตามความเหมาะสม
3. ประเมินตนเองตาม SA2011
4. ติดตามความก้าวหน้า เป็นที่ปรึกษา สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่
5. เป็นที่ปรึกษา ส่งเสริมและเอื้ออำนวยให้ทีมระบบต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความราบรื่น