กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย จังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา ณ โรงพยาบาลสังคม

ณ วันที่ 27 กันยายน 2560 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรแพทย์แผนไทยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการระบบบริการตรวจ วิินิจฉัย สั่งการรักษาโรค กับการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคผิดหนัง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรแพทย์แผนไทยให้สามารถบริหารจัดการและวิเคราะห์ต้นทุนบริการด้านการแพทย์แผนไทยได้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี จำนวน 30 คน

     

 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย ศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา เพิ่มเติม คลิ๊ก