Up

M0IT4

4_1_1_บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
4_1_2_หนังสือจัดสรรงบประมาณ แผนเงินบำรุง2565
4_1_3_แผนจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลสังคม 2565
4_1_4_คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
4_1_5_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
4_2_1_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุล
4_2_3_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุล
4_3_1_บันทึกแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง
4_3_2_ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป_ 60
4_3_3_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมุล
4_2_1__บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
4_2_2__รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
4_2_3__แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
4_2_1_บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
4_2_2_รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
4_2_3_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
4_2_1_บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ_02
4_2_2_รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง_02
4_2_3_แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ_02
 
 
Powered by Phoca Download