Up

M0IT1

1_1_1_บันทึกข้อความลงนามโดยผู้บริหาร
1_1_2_มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนด
1_1_3_กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมุลต่อสาธารณะ
1_1_4_ตัวอย่างแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
1_2_1_บันทึกลงนามรับทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่
1_2_2_รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่
1_2_3_แบบฟอร์มการเผยแพร่
 
 
Powered by Phoca Download